Zastępca dyrektora RCK ds. organizacyjno - administracyjnych

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko kierownicze: zastępca dyrektora ds. organizacyjno - administracyjnych.

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • NAZWA STANOWISKA PRACY - zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych
 • RODZAJ UMOWY - umowa o pracę
 • WYMIAR CZASU PRACY - pełny etat

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe- menager, zarządzanie
 2. co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w obszarach zarządzania zespołem, administracji i/lub HR / i/lub prawnym,  w tym co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. znajomość zagadnień administracyjnych, gospodarczo- technicznych.
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (Oświadczenie),
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania budżetem, umiejętność kierowania kapitałem ludzkim, umiejętność planowania i organizacji,
 2. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sprawne oraz dokładne wykonywanie powierzonych zadań
 3. wysoka samodzielność, systematyczność
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. dyspozycyjność.

Zakres  obowiązków:

Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań zleconych przez Dyrektora,
 2. reprezentowanie i kierowanie Centrum w trakcie nieobecności Dyrektora,
 3. koordynowanie i bezpośredni nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi, tj. działem administracyjno – gospodarczym oraz działem organizacji imprez i pozyskiwania środków
 4. wydawanie pracownikom podległym komórkom organizacyjnym poleceń i instrukcji dotyczących wykonywania przypisanych im zadań,
 5. nadzór nad organizacją i planowaniem infrastruktury RCK, nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją obiektów, urządzeń technicznych oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad racjonalnej gospodarki materiałowej, a także wdrażanie efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania i koszty z tym związane ,
 6. opracowywanie rocznych i miesięcznych planów działań wraz z ich kosztorysowaniem
 7. nadzór nad opracowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz prawidłowym zawieraniem umów z poszczególnymi wykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym prowadzonych zamówień w formie przetargu,

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Praca w pełnym etacie

Wymagane dokumenty aplikacyjne :

 1. C.V.
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy
 5. Referencje wskazane lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin składania ofert do dnia:30.04.2024 r. do godz. 15.00

Miejsce składania ofert : Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko: zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.