Oferta pracy - kierownik działu animacji kultury

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko kierownicze: kierownik działu animacji kultury.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
NAZWA STANOWISKA PRACY - kierownik działu animacji kultury
RODZAJ UMOWY: umowa o pracę
WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: preferowane wyższe kierunkowe – humanistyczne, manager kultury
 2. staż pracy: minimum 5 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
 3. umiejętności: obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office
 4. znajomość przepisów prawnych: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 2. preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym
 3. preferowana znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
 4. umiejętność zarządzania budżetem, umiejętność kierowania kapitałem ludzkim, umiejętność planowania i organizacji,
 5. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sprawne oraz dokładne wykonywanie powierzonych zadań
 6. wysoka samodzielność, systematyczność
 7. umiejętność pracy w zespole
 8. dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność

Zakres obowiązków:
Do zadań Kierownika Działu Animacji Kultury należy w szczególności:

 1. Kierowanie Działem Animacji Kultury
 2. Upowszechnianie kultury
 3. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań oraz ich zaspokajanie w zakresie edukacji kulturalnej i oferty kulturalnej
 4. Inspirowanie, wspieranie, współorganizowanie, opracowywanie projektów teatralnych, filmowych, muzycznych i społecznych w oparciu o kulturę oraz edukację kulturalną
 5. Współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, itp.
 6. Współorganizacja, koordynacja, realizacja imprez artystycznych, estradowych, plenerowych, okolicznościowych oraz festiwali
 7. Tworzenie projektów promujących regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe
 8. Podejmowanie działań służących aktywizacji kulturowej środowisk lokalnych
 9. Udzielanie pomocy instruktażowej i repertuarowej indywidualnym twórcom, grupom oraz zespołom artystycznym ARA
 10. Doskonalenie i popularyzowanie twórczości artystycznej, poetyckiej, folkloru i sztuki ludowej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i turniejów
 11. Organizacja widowni, promocja i reklama realizowanych imprez Amatorskiego Ruchu Artystycznego
 12. Koordynacja działań ARA – w tym m.in. systematyczna i terminowa organizacja cyklicznych spotkań instruktorów, przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia propozycji programowych i projektów wypracowanych przez instruktorów, opracowywanie podziału zadań niezbędnych do realizacji zadań programowych, kontrolowanie prawidłowego przebiegu realizowanych zadań zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
 13. Współpraca i ustalanie z Działem Organizacji Imprez i Administracyjno-Gospodarczym zadań niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych,
 14. Koordynacja pracy zespołu instruktorskiego podczas przygotowania nowych projektów.
 15. Współtworzenie programu działalności RCK. Tworzenie i współtworzenie projektów w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność kulturalną i edukację kulturalną.
 16. Współpraca z innymi instruktorami i pracownikami RCK.
 17. Systematyczne uzupełnianie dokumentacji imprez (scenariusz, rozliczenie, plakat, itp.).
 18. Pomoc merytoryczna i organizacyjna przy imprezach środowiskowych.
 19. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dot. kultury mieszczańskiej, dziedzictwa kulturowego regionu.
 20. Realizacja imprez zgodnie z wytycznymi ustawy o imprezach masowych.
 21. Sporządzanie miesięcznych harmonogramów czasu pracy Działu Animacji.
 22. Współpraca z placówkami oświatowymi w realizacji edukacji kulturalnej i regionalnej.
 23. Prowadzenie stałej obserwacji zjawisk kulturowych w środowiskach lokalnych, w skali miasta i regionu.
 24. Współpraca z grupami twórczymi działającymi przy instytucjach, placówkach kultury i organizacjach oraz z indywidualnymi twórcami.
 25. Tworzenie pozytywnego wizerunku RCK i jego działań oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskami, które mogą wzmacniać ten wizerunek.
 26. Pozyskiwanie patronów poszczególnych wydarzeń kulturalnych.
 27. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.
 28. Pisanie projektów na dofinansowanie zadań statutowych.
 29. Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługodawcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 30. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, właściwego Zastępcę, zgodnych z przepisami pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. C.V.
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy
 5. Referencje wskazane lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Termin składania ofert do dnia: 10.05.2024 r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko: kierownik działu animacji kultury.
Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.